کفسابی

پروژه شهرک غرب

کفسابی و پلیش بر روی سنگ

پروژه شهرک غرب

۱۲۴

مترمربع

۱۱

مرتبه ساب و پلیش

۱۰

روز زمان انجام پروژه

۱

سنگ درجه یک دهبید

به بالای صفحه بردن